Author Topic: KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA  (Read 11305 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ivona

  • Guest
KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA
« on: July 07, 2006, 08:09:15 AM »
KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA

I PREPORUKE UNICEF-a

IMUNIZACIJA ŠTITI DECU OD NAJOPASNIJIH DEÈIJIH BOLESTI

Dete koje nije imunizovano lako može da se razboli od tuberkuloze, difterije, tetanusa, deèje paralize, malih boginja, dizenterije i velikog kašlja. Ove bolesti mogu biti smrtonosne. Ali i deca koja prežive ostaju oslabljena tim bolestima i docnije mogu biti podložnija neuhranjenosti ièestom obolevanju.

Dete se imunizuje vakcinama koje se daju injekcijom ili oralno. Vakcine deluju takošto snaže detetovu odbranu od bolesti. Ako se pak dete, pre negošto je imunizovano, razboli od neke bolesti koja se može soreèiti imunizacijom, za imunizaciju je tada veæ kasno.

Neke vakcine je potrebno dati samo jednom. Druge vakcine moraju da se daju više puta u toku prve godine, a za neke je potrebna ponovna vakcinacija (revakcinacija) koja æe se vršiti do navršenih 18. godina. Bitno je da dete proðe ceo proces imunizacije. U protivnom, veæ primljene vakcine mogu ostati bez dejstva.

Dojenje predstavlja prirodnu imunizaciju protiv nekoliko bolesti. Nešto od majèine otpornosti prema bolesti prenosi se na dete mlekom, a naroèito gustimžutim mlekom koje se luèi prvih nekoliko dana po poroðaju.

DETE VAKCINIŠITE ŠTO PRE a prema Programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv odredjenih zaraznih bolesti na teritoriji SRJ, koje je donelo Savezno Ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i REVAKCINIŠITE REDOVNO kada je to predvidjeno ovim Programom. Ovaj Program u celosti možete odavde download-ovati)

OBAVEZNE IMUNIZACIJE:

BCG vakcina (vakcina protiv TBC-a) - i vakcina i revakcina - po jedna doza.

          o vakcinacija odmah po rodjenju deteta,
          o revakcinacija u desetoj godini života, odnosno u èetvrtom razredu osnovne škole.

Polio (vakcina protiv deèje paralize) - vakcina - tri ili dve doze zavisno od indikacija, revakcina - jedna doza

    * Vakcina se daje:
          o deci od navršena dva meseca života deteta u tri doze u razmacima koji ne smeju biti kraæi od 6 nedelja i mora se obaviti do navršenih 12 meseci života.
          o Deci od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina života, ako ranije nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana, ili nema dokaza o izvršenoj vakcinaciji.
    * Revakcinacija obuhvata:
          o decu u drugoj godini života potpuno vakcinisanu i to po isteku jedne godine od dana završetka potpunog vakcinisanja,
          o decu pri upisu u prvi razred osnovne škole (7 godina) koja su ranije potpuno vakcinisana i revakcinisana,
          o decu u 14. godini života (završni razred osnovne škole), koja su ranije potpuno vakcinisana i revakcinisana,
          o decu roðenu posle 1.1.1983. godine, koja su prvi put potpuno vakcinisana u toku 1996 god. Revakcinisanje ove dece se vrši po isteku jedne godine od dana završenog potpunog vakcinisanja.

Di-Te-Per-Al (protiv difterije, tetanusa, i velikog kašlja) -vakcina - tri doze (razmak izmedju doza ne sme biti kraæi od jednog niti duži od tri meseca, a izuzetno do pet meseci), revakcina - jedna doza.

    * Vakcina obuhvata:
          o decu od navršena dva meseca do navršenih 12 meseci života
          o decu od navršenih 12 meseci života do navršenih 5 godina života, ako ranije nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana ili ako nema dokaza o vakcinisanju.
    * Revakcina obuhvata:
          o decu u drugoj godini života potpuno vakcinisanu, i to po isteku jedne godine od potpunog vakcinisanja.
          o decu rodjenu posle 1.1.1992. god. koja su prvi put potpuno vakcinisana u toku 1996. god., i to po isteku jedne godine od potpunog vakcinisanja.
          o decu u æetvrtoj godini, a najdocnije do navršene pete godine života, koja su prethodno vakcinisana i revakcinisana Di-Te-Per-Al vakcinom - revakcinisanje ove dece se vrši jednom dozom Pertussis vakcine.

Di-Te-Al (protiv difterije i tetanusa) - vakcinisanje se vrši davanjem dve doze Di-Te-Al vakcine u razmaku od jednog do tri meseca, a vakcinisanje dece posle navršene 7. do navršene 14. godine života vrši se davanjem dve doze Di-Te-Al pro adulitis vakcine u razmaku od jednog do tri meseca. Revakcinisanje protiv difterije i tetanusa vrši se davanjem jedne doze Di-Te-Al ili Di-Te-Al pro adulitis vakcine.

    * Vakcina obuhvata:
          o decu od navršenih 5 do navršenih 14 godina života, ako ranije nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana ili ako nema dokaza o izvršenoj vakcinaciji.
          o decu od navršenih 5 do navršenih 7 godina života .
    * Revakcina obuhvata:

      - Revakcinisanje Di-Te-Al vakcinom:
          o a) decu pri upisu u prvi razred osnovne škole do navršenih 7 godina života koja su ranije uredno vakcinisana i revakcinisana Di-Te-Per-Al vakcinom,
          o b) decu od navršenih 5 do navršenih 7 godina života koja su prvi put potpuno vakcinisana u toku 1996 godine Di-Te-Al vakcinom i to po isteku jedne godine od dana završenog potpunog vakcinisanja.

      - Revakcinisanje Di-Te-Al pro adulitis vakcinom:
          o a) decu u završnom razredu osnovne škole, odnosno u 14.godini života koja su ranije uredno vakcinisana i revakcinisana Di-Te-Per-Al i Di-Te-Al ili Di-Te-Al pro adulitis vakcinom,
          o b) Decu od navršenih 7 do 14 godina života koja su prvi put potpuno vakcinisana u toku 1996 godine Di-Te-Al pro adulitis vakcinom i to po isteku jedne godine od dana završenog potpunog vakcinisanja.

Te-Al (vakcina protiv tetanusa). Vakcinisanje se vrši davanjem dve doze vakcine protiv tetanusa (Te-Al) u razmaku od jednog do tri meseca. Revakcinisanje se vrši davanjem jedne doze Te-Al vakcine.

    * Vakcinisanjem se obuhvataju:
          o a) deca i omladina od navršenih 14 do navršenih 18 godina, ako nisu ranije potpuno vakcinisana protiv tetanusa Di-Te-Per-Al, Di-Te-Al ili Di-Te-Al pro adulitis vakcinom, ako je proteklo više od 10 godina od poslednjeg vakcinisanja, odnosno revakcinisanja i ako nema dokaza o izvršenoj imunizaciji,
          o b) povredjena lica, bez obzira na uzrast, ako ranije nisu vakcinisana protiv tetanusa ili su nepotpuno vakcinisana, ako nema dokaza o vakcinisanju, ili ako je proteklo više od 10 godina od poslednjeg potpunog vakcinisanja, odnosno revakcinisanja.
    * Revakcinisanje obuhvata:
          o a) lica u završnom razredu srednje škole, odnosno u 18.godini života, koja su ranije potpuno vakcinisana i revakcinisana protiv tetanusa Di-Te-Per-Al, Di-Te-Al i Di-Te-Al pro adulitis vakcinom,
          o b) lica od navršenih 14 do navršenih 18 godina života koja su prvi put potpuno vakcinisana protiv tetanusa Te-Al vakcinom u toku 1996.godine i to godinu dana nakon vakcinisanja,
          o c) lica koja su vakcinisana zbog povrede i to godinu dana nakon vakcinisanja,
          o d) povredjena lica, ako je od potpunog vakcinisanja, odnosno revakcinisanja prošlo više od jedne, a manje od 10 godina.
    o

MMR (vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke). Vakcinisanje i revakcinisanje se vrši davanjem po jedne doze MMR vakcine.

    * Vakcinisanjem se obuhvataju:
          o a) deca od navršenih 12 meseci života, s tim što se mora obaviti najkasnije do navršenih 18 meseci života,
          o b) deca od navršenih 18 meseci do navršenih 14 godina života, koja iz bilo kog razloga nisu ranije vakcinisana.
    * Revakcinisanjem se obuhvataju:
          o Deca u 12.godini života, odnosno u šestom razredu osnovne škole.

I BOLESNO DETE SE MOŽE VAKCINISATI

Jedan od glavnih razlogašto roditelji ne dovode decu na vakcinisanje jeste tošto dete ima temperaturu, kašlje, prehladjeno je, ima proliv ili neku lakšu bolest na dan kada treba da bude imunizovano.Èak i zdravstveni radnici mogu biti protiv davanja injekcija detetu ako dete ima neku lakšu bolest ili je pothranjeno. To je pogrešno. Danas se zna da je bezbedno imunizovati dete koje pati od lakše bolesti ili pothranjenosti.

U takvim sluèajevima obavezno se javiti na kontrolu kod svog deèjeg lekara.

Posle dobijanja injekcije dete može da plaèe, da dobije temperaturu ili da mu se na koži pojavi osip ili manja ranica. Kao i kod svake druge bolesti, detetu treba davati dosta hrane i teènosti. Dojenje je naroèito korisno. Ako problem izgleda ozbiljan ili takvo stanje potraje duže od tri dana, dete treba odvesti u zdravstvenu ustanovu.

SVAKA ŽENA U REPRODUKTIVNOM DOBU TREBA DA BUDE VAKCINISANA PROTIV TETANUSA

Svakažena u drugom stanju treba da proveri da li je imunizovana protiv tetanusa.

Ako nije, prvu dozu vakcine protiv tetanusa joj treba datièim zatrudni. Drugu dozu treba datièetiri nedelje posle prve, a svakako pre poslednje dve nedelje trudnoæe.

Treæu dozu treba datišest do dvanaest meseci posle druge doze ili tokom naredne trudnoæe.

Ako je devojka iližena vakcinisana pet puta protiv tetanusa, zaštiæena je od ove bolesti tokom celog plodnog periodaživota. Sva deca koju bude rodila biæe takodje zaštiæena tokom prvih nedeljaživota.

UVEK SE ODAZOVITE NA POZIV ZA VAKCINACIJU

Uvek kada odvedete dete na vakcinaciju, proverite da li je datum vakcinacije i tip vakcine upisan u detetov karton. Vodite i sami evidenciju o svakoj vakcinaciji vašeg deteta. Datum vakcinacije i tip primljene vakcine osnovni su zdravstveni podaci.

Uvek pitajte vašeg lekara kada sledeæi put treba da dovedete dete na vakcinaciju. Zapamtite taj datum i pridržavajte se svih uputstava koje vam daje lekar.

(Služba za deèju zaštitu Doma zdravlja)

VanjinaMama

  • *
  • Posts: 116
    • http://blago.mojblog.co.yu/
KALENDAR OBAVEZNIH IMUNIZACIJA
« Reply #1 on: July 07, 2006, 08:24:18 PM »
Ja sam za sve vakcine morala da tražim saglasnost neurologa.
Nije dobila MMR, reèeno mi je da je bolje da je ne primi jer može više štete da nanese vakcina njenom ošteæenom mozgu nego što bi to eventulano uèinila neka od ovih bolesti ukoliko bi je kasnije preležala, a mala je verovatnoæa jer je imunitet populacije visok upravo zbog obavezne vakcinacijeð

sad ko je razumeo, shvatiæe [smilie=happy.gif]