Author Topic: Bolovi u stomaku kod dece  (Read 8896 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

j_falatov

  • *
  • Posts: 4399
Bolovi u stomaku kod dece
« on: July 14, 2006, 07:54:04 PM »
Bolovi u stomaku kod dece     Kada i kako decu zaboli stomak?

Teško da postoji dete koje bar jednom nije zaboleo “stomak”. Pravilnije e govoriti o bolovima u trbuhu, jer je stomak zapravo želudac (a ne boli amo želudac), ali æe u daljem tekstu ova dva pojma biti izjednaèena.Hajde da vidimo zašto dete boli stomak.

Iako veæina roditelja strahuje od zapaljenja slepog creva, to zaista nije najèešæi uzrok bola u trbuhu kod dece. Kada bismo nabrajali i objašnjavali sve razloge bolova u trbuhu kod mališana, popunili bismo celogodišnji pedijatrijski prostor u magazinu MAMA, i na ovom web portalu. Zato æemo se zadržati na najèešæim, ujedno i najvažnijim razlozima.

Bezazleni bolovi

Veæina dece ima bezazlene bolove u trbuhu. Radi se o bolovima koji se obièno javljaju u “napadima”, prilièno su jaki, imaju “probadajuæi” karakter, a dete obièno nije u stanju da lokalizuje mesto u stomaèiæu koje najviše boli. Uglavnom je veoma uznemireno, a plaè je èest pratilac ovih bolova. Sve to ne traje dugo, obièno ne duže od nekoliko minuta. Kada bolovi proðu, detetovo stanje se naglo popravlja. Ono postaje živahno, raspoloženo, a posle samo nekoliko minuta izgleda kao da se ništa nije dogaðalo. Obièno se sve ponavlja nekoliko puta, ali se ne javljaju dodatni problemi, pa se dete lepo oporavi i bez pomoæi lekara. Ovaj fini obrt - brzi odlazak neprijatnih bolova je jedna od karakteristika bezazlenih (funkcionalnih) bolova u trbuhu.

Precizan uzrok ove vrste bolova nije do kraja razjašnjen, ali postoje situacije kada ih možemo oèekivati:

Virusi koji napadaju disajne organe (respiratorni virusi) vole da “udare” i na stomaèiæ i creva deteta. Veæina male dece ima stomaène ili crevne tegobe tokom težih virusnih infekcija. Stomak (želudac) je direktna meta virusa, pa nastaje pravo virusno zapaljenje - gastritis. Zato dete gubi apetit, ponekad povraæa, a èesto se žali na bolove u gornjem delu trbuha. Pored želudaène, i crevna sluzokoža može da bude mesto napada virusa, mada aktuelni virusi više vole da se razbaškare u limfnim èvorovima koji se nalaze u trbuhu deteta. Kao što postoje limfni èvorovi (žlezde) na vratu, i u unutrašnjosti trbuha se nalazi veliki broj limfnih “žlezda”. Kada virus padne limfni èvor, nastaje zapaljenje sa uveæanjem limfne žlezde. Veliki limfni èvor pritiska crevo, dovodi do suženja nekog njegovog dela, pa crevni sadržaj otežano prolazi kroz taj suženi segment. Zato se crevo muèi da “proèisti” suženi deo, crevni rad se ubrzava, crevo se naizmenièno skuplja (spazam) i opušta, a to veoma boli. Kada se crevni sadržaj protera, deo creva se opušta i bol prolazi kao rukom odnet. Ovo uveæanje limfnih èvorova u trbuhu (struèno se naziva mezenterijalni limfadenitis) je relativno èest pratilac brojnih infekcija disajnih organa. Nije privilegija virusa, veæ se javlja i u sklopu bakterijskih infekcija. Zato nije retkost da se dete žali na bolove u trbuhu kada, na primer, ima streptokoknu anginu. Treba istaæi da jedan broj dece zaista ima bolove u rbuhu, iako nema pravog organskog razloga za to.

Kod starije dece, naroèito u predpubertetskom i pubertetskom dobu, bolovi u trbuhu mogu biti uzrokovani burnim promenama u psihološkom profilu. Ne ulazeæi u prirodu problema koji se mogu stvoriti u njihovoj psihi, deca veoma èesto proživljavaju konflikte sa okolinom kroz razlièite “bolove”. Uz glavobolju i grudobolju, bolovi u trbuhu su najèešæe mesto gde se projektuju problemi koje dete proživljava. Nekada je to naèin da se skrene pažnja na sebe, a inteligentna deca brzo nauèe da manipulišu oseæanjima roditelja koji su zabrinuti za “ozbiljne” bolove u stomaku. I ovi bolovi spadaju u funkcionalne (znaèi bezazlene), i prolaze kada se reši psihièki problem koji muèi dete.Ipak, postoje bolovi u trbuhu kod dece koja nemaju ni znake bolesti, a ni psihološke probleme. I oni su bezazleni (funkcionalni) bolovi, a javljaju se periodièno(recidivantne kolike), sa dužim intervalima bez ikakvih tegoba. Kada se dese, veoma su jaki, ali - sreæom, brzo prolaze. Ako se takvo dete ispita, svi nalazi su uredni, ali dete i dalje povremeno boli stomak. Posle nekoliko meseci (ponekad posle par godina) bolovi nestaju, pa im ne treba pridavati veliki znaèaj. Važno je ohrabriti dete u tim trenucima i objasniti mu bezazlenu prirodu bolova, pa æe ono lakše da prebrodi neprijatnost.

Bolovi uz proliv

Skoro uvek, kada dete ima proliv, ima i bolove u trbuhu. Razlog je veoma oèigledan, jer je proliv i nastao zbog problema u crevima, što se manifestuje prebrzim crevnim radom. Pojaèana peristaltika (rad creva) je ujedno i bolna, jer se u zidu creva nalaze nervni završeci koji su zaduženi za prenos bolnih senzacija. I bolovi u sklopu proliva su prilièno bezazleni, jer je njihov uzrok oèigledan. Kada proðe proliv, nestaje i bol u trbuhu.

Bolovi u trbuhu koji “traže” pregled hirurga

Trbuh je najèešæe mesto u deèjem organizmu u koje zaviruje hirurg. Teško je naæi nekog u familiji, meðu komšijama i prijateljima ko nije operisao “slepo crevo”. Ova negativna popularnost zapaljenja slepog creva je i uzrok straha od hirurških oboljenja koja mogu da budu uzrok bola u trbuhu.

Apendicitis - upala “slepog creva” je jedna od najèešæih hirurških bolesti koje uzrokuju bolove u trbuhu kod dece.

Iako se ovaj naziv - slepo crevo - prilièno odomaæio, on je natomski pogrešan (ali æemo ga ipak koristiti). Naime, slepo crevo je veliki deo debelog creva, zapravo jedan kraj debelog creva koji se “slepo” završava. Na njemu se nalazi apendiks crvuljak crevnog tkiva, koji izgleda i nema drugu funkciju nego da nekima pravi probleme u vidu zapaljenja. Ovaj deo creva je zaista beskoristan u funkcionalnom smislu, ali u njemu se nalazi dosta tkiva koje je podložno zapaljenju. Zato je apendiks deo creva koji se lako upali. Bolest obièno poèinje povišenom telesnom temperaturom, mukom i povraæanjem. Veæe dete prvo prijavi da ga stomaèiæ boli u predelu pupka. Taj bol se potom seli u donji desni deo trbuha, i tada se najèešæe pojaèava. Ono što je prilièno karakteristièno je da dete za dan, dva prilièno “kljokne”. Naizmenièno je razdražljivo i klonulo, neæe da jede, jedva pije, a stomak polako postaje sve tvrði. Ako pokušamo da pipnemo trbuh, dete oseæa jak bol i brani se. Najveæi broj dece sa apendicitisom nema proliv, veæ obièno zatvor. Nije retko da je u poèetku stolica uobièajene konzistencije. Inaèe, Treba imati u vidu da jedan broj mališana ima netipièan oblik bolesti, kada se slepo crevo ne nalazi na uobièajenom mestu. Tada se i tegobe razlikuju od tipiènih.

Druge hirurške bolesti

I druge, brojne hirurške bolesti mogu da budu uzrok veoma jakih bolova u trbuhu. Ipak, za skoro sve je karakteristièno da se bol progresivno pojaèava, opšte stanje deteta biva izrazito loše, a dete sve slabije jede i pije.

Postoje i neki retki, ali opasni uzroci bola u stomaèiæu kod dece. Na primer, bolesti metabolizma (porfirije), ili poremeæaji žlezda sa unutrašnjim luèenjem (dijabetes). Ipak, ove bolesti prouzrokuju i druge tegobe, koje odvode dete kod lekara.

U situacijama kada dete izgleda dobro, raspoloženo i nema visoku temperaturu - treba saèekati da se vidi dalji tok bolesti. Kad proðe nekoliko sati, biæe daleko jasnije o kakvom problemu se radi. Tada æe roditelji, ali i lekar imati više dragocenih informacija.

Trbuh nema prozor pa da se vidi šta se unutra zbiva, zato važno pratiti dete i blagovremeno konsultovati lekara. Nekada je neophodno da se dete pregleda više puta za dan, dva. A èesto se rade i rutinske laboratorijske analize (krvna slika i pregled mokraæe) koje pomažu u postavljanju prave dijagnoze.

Veæina dece sa bolovima u stomaèiæu ne završi kod hirurga, ali je potrebno biti strpljiv i pažljiv u praæenju deteta. Naravno, uz struènu pomoæ lekara. Èak i kada se èini da je sve u redu, a mame i tate strepe za dete, treba bar porazgovarati sa pedijatrom. On æe umiriti uplašene roditelje proceniti da li je neophodno da se obavi pregled.

KADA SE BRZO MORA KOD LEKARA?

Prvo i najvažnije je da roditelji razumeju da nisu svi bolovi u trbuhu opasni. Ipak, ima situacija koje traže brzu reakciju:

    * Ako dete ima visoku temperaturu, bolovi idu u naletima koji su sve èešæi i duži, a pritom dete izgleda sve gore-odmah se treba javiti lekaru.
    * Ukoliko dete stalno povraæa, ne uzima teènost (ili odmah povrati po uzimanju nekog napitka) – treba obaviti pregled.
    * Sve vrste bolova u trbuhu koje “idu” sa izrazito lošim stanjem deteta (klonulo, malaksalo, teško se budi…) - treba ozbiljno shvatiti i potražiti pomoæ što pre.

YUmama.com i Ass. dr Goran Vukomanoviæ