Dete, roditelj i stručnjak kao tim > Zakonska regulativa

Pravilnik o medicinsko-tehnièkim pomagalima

(1/1)

sand:
PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNICKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEDUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 2/2006, 3/2006, 25/2006 i 44/2006)

I OSNOVNE ODREDBE
Clan 1
Ovim pravilnikom ureduju se vrste medicinsko-tehnickih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeduje Republicki zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republicki zavod) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izraduju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i nacin i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala. Ovim pravilnikom ureduju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.
II VRSTE POMAGALA
Clan 2
Pomagala utvrdena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeduje Republicki zavod (sa ili bez participacije), jesu:
1. proteticka sredstva (proteze);
2. ortoticka sredstva (ortoze);
3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;
4. ocna pomagala;
5. slušna pomagala;
6. pomagala za omogucavanje glasa i govora;
7. stomatološke nadoknade.
Pod pojmom pomagala obuhvacen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišcenje pojedinih pomagala. Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, ucesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kracim rokovima trajanja. Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala koji sadrži, prema vrstama pomagala, definisane standarde izrade pomagala, delove, kolicine, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.
III INDIKACIJE I STANDARD
Clan 3
Indikacije za propisivanje pomagala cine: medicinska dijagnoza utvrdena u skladu sa Medunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za odredene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od znacaja za korišcenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne ocuvanosti, navika pušenja i sl.).
Standarde kvaliteta pomagala cine: nacin izrade pomagala - gotov proizvod, individualna izrada po meri, polugotov proizvod sa individualnim prilagodavanjem; vrste materijala od kojih se izraduju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.
Za pomagala, utvrdenog standarda iz stava 2. ovog clana, Republicki zavod odreduje najviše cene pomagala u skladu sa zakonom.
IV NACIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA
Propisivanje pomagala
Clan 4
Osigurano lice ima pravo na pomagalo koje propisuje izabrani lekar na osnovu pregleda, utvrdenog zdravstvenog stanja, postavljene indikacije, podataka o prethodno korišcenim pomagalima i dr.
Izabrani lekar za propisivanje pomagala je:
- doktor medicine;
- doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine;
- doktor medicine specijalista medicine rada;
- doktor medicine specijalista pedijatrije;
- doktor stomatologije.
Kada izabrani lekar propisuje pomagalo na osnovu mišljenja lekara odgovarajuce specijalnosti, takvo mišljenje po pravilu ne može biti starije od šest meseci. Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo iz clana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrazaca za propisivanje pomagala koji su odštampani uz ovaj pravilnik i cine njegov sastavni deo.
Obrazac za propisivanje pomagala iz stava 4. ovog clana (u daljem tekstu: obrazac), važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.
Clan 5
Za odredene vrste pomagala koja su propisana u Listi pomagala iz clana 2. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republickog zavoda koja je utvrdila svojstvo osiguranom licu (u daljem tekstu: maticna filijala), daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala. Ocena lekarske komisije koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 15 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekarskoj komisiji radi provere funkcionalnosti isporucenog pomagala, u slucajevima utvrdenim ovim pravilnikom.
Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog clana utvrduje maticna filijala, overavanjem odgovarajuceg obrasca, u roku od 30 dana od dana izdavanja obrasca, osim za pojedina pomagala utvrdena ovim pravilnikom, za koje nije predvidena overa maticna filijale. Pravo na pomagalo utvrdeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog clana, osiguranom licu utvrduje maticna filijala overavanjem odgovarajuceg obrasca za propisivanje, u roku od 30 dana od dana izdavanja obrasca.
Clan 6
Osiguranom licu se, za odredene vrste pomagala utvrdena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrdivanje obaveze vracanja pomagala maticnoj filijali.
Overa obrasca vrši se uz revers - pismenu izjavu osiguranog lica ili ovlašcenog lica koje je donelo obrazac na overu, da ce pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraceno maticnoj filijali u roku od 30 dana po prestanku potrebe za korišcenjem pomagala ili po isteku utvrdenog roka trajanja za pomagalo. Ako je uzrok prestanka potrebe za korišcenjem pomagala smrt osiguranog lica, pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) ne vracaju se.
Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala
Clan 7
Osigurano lice je dužno da u roku od 30 dana od dana propisivanja, isporuciocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrdena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u maticnoj filijali.
V ROK TRAJANJA POMAGALA
Clan 8
Osiguranom licu se pomagalo daje na korišcenje prema utvrdenim rokovima trajanja, definisanim ovim pravilnikom, za svaku vrstu pomagala.
Rokovi trajanja pomagala utvrduju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju - u najmanjoj dužini trajanja.
Rokovi trajanja pomagala odredeni ovim pravilnikom, racunaju se od dana isporuke, odnosno izrade pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 30 dana.
Za deo pomagala koji ima kraci rok trajanja od roka trajanja celog pomagala utvrdenog ovim pravilnikom, izabrani lekar propisuje obrazac koji osigurano lice overava u maticnoj filijali po postupku utvrdenom ovim pravilnikom za priznavanje prava na celo pomagalo.
VI ISPORUCILAC POMAGALA
Clan 9
Osiguranom licu se izdaje, na osnovu odgovarajuceg obrasca, pomagalo na teret sredstava Republickog zavoda kod ortopedskog, opticarskog preduzeca, apoteke i radnje sa kojom Republicki zavod ima zakljucen ugovor (u daljem tekstu: isporucilac), osim za pomagala za koja je ovim pravilnikom utvrdeno da se isporuka vrši preko zdravstvene ustanove.
Republicki zavod obezbeduje osiguranom licu pomagalo i delove pomagala koji su dostupni na domacem tržištu, zakljucenjem ugovora sa isporuciocem.
Pomagala koja Republicki zavod obezbeduje u smislu stava 2. ovog clana, moraju imati dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.
Obaveza isporucioca
Clan 10
Isporucilac je obavezan da osiguranom licu isporuci funkcionalno pomagalo izradeno u svemu prema odgovarajucem obrascu.
Isporucilac urucuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primljenog odgovarajuceg obrasca.
Clan 11
Kvalitet i funkcionalnost isporucenog pomagala u skladu sa odgovarajucim obrascem, garantuje isporucilac, odnosno izvodac stomatoloških nadoknada (stomatoproteticar).
Isporucilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvodaca za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašcenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrden ovim pravilnikom.
Garantni rok isporucioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraci od garantnog roka proizvodaca pomagala ili dela pomagala.
Isporucilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.
Garantni rok tece od dana isporuke pomagala osiguranom licu.
VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA
Clan 12
U roku od 15 dana od dana urucenja pomagala osiguranom licu lekarska komisija maticne filijale, za pomagala za koja je to predvideno ovim pravilnikom, vrši proveru funkcionalnosti pomagala potvrdivanjem da je isporuceno odgovarajuce pomagalo, i to:
- da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogucavanje oslonca, koje sprecava nastanak deformiteta i koriguje postojeci deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;
- da je isporuceno pomagalo odgovarajuceg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;
- da je osigurano lice korisnik pomagala.
Clan 13
U slucaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporuceno pomagalo koji je podnet u roku od 15 dana od dana potvrdene funkcionalnosti, direktor maticne filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri clana u sastavu od jednog lekara odgovarajuce specijalnosti, isporucioca spornog pomagala i lica zaposlenog u maticnoj filijali koga ovlasti direktor maticne filijale.
Direktor maticne filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog clana i u slucaju pismenog prigovora osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporuceno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana provera funkcionalnosti.
Komisija iz st. 1. i 2. ovog clana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno ocenu po prigovoru osiguranog lica.
Ako komisija iz stava 1. ovog clana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost prigovora, isporucilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.
VIII ODRŽAVANJE I ZANAVLJANJE POMAGALA
Održavanje pomagala
Clan 14
Osigurano lice ima pravo na održavanje odredenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republickog zavoda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Osigurano lice ima pravo na servisiranje odredenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.
Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slucaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.
Osigurano lice ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.
Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajuceg korišcenja ili nestrucne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.
Maticna filijala može da zakljuci i poseban ugovor sa ovlašcenim pravnim ili fizickim licem, radi održavanja odredenih pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja utvrdenog ovim pravilnikom.
Clan 15
Po isteku roka trajanja utvrdenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrdena obaveza vracanja, osigurano lice ima pravo na novo (istovrsno) pomagalo, ukoliko izabrani lekar propiše novo pomagalo, a lekarska komisija maticne filijale oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu.
Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo ako je za takvo pomagalo utvrdena obaveza vracanja, i ako je rok trajanja pomagala istekao, i to za period u kome je, prema mišljenju lekara odgovarajuce specijalnosti, odnosno lekarske komisije, pomagalo još uvek funkcionalno, odgovara osiguranom licu i odgovarajuceg je kvaliteta.
Zanavljanje pomagala
Clan 16
Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste, odnosno pravo na dobijanje novog pomagala i pre isteka roka trajanja utvrdenog ovim pravilnikom, koje stice osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguca.
Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrši lekar odgovarajuce specijalnosti, a izabrani lekar propisuje novo pomagalo.
Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija maticne filijale.
Clan 17
Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u maticnoj filijali.
Osigurano lice je obavezno da maticnoj filijali vrati pomagalo cija se zamena vrši u momentu predaje obrasca za overu novog pomagala.
Obrazac za novo pomagalo, maticna filijala overava samo ukoliko je pomagalo koje se zamenjuje, vraceno.
IX KORIŠCENA POMAGALA
Clan 18
Osiguranom licu se izdaje po pravilu novo, a izuzetno vec korišceno pomagalo.
Pod korišcenim pomagalom, u smislu ovog pravilnika, smatra se pomagalo za koje je ovim pravilnikom utvrdena obaveza vracanja (pomagalo izdato uz revers ili vraceno pre isteka roka trajanja).
Ispravnost, funkcionalnost i dotrajalost pomagala koje je osigurano lice vratilo u skladu sa ovim pravilnikom, utvrduje lekarska komisija maticne filijale uz prisustvo ovlašcenog radnika maticne filijale zaduženog za prijem vracenog pomagala.
Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste.
Maticna filijala može ugovoriti isporuku vracenih pomagala, sa jednim ovlašcenim isporuciocem, u zavisnosti od vrste vracenog pomagala.
Kod korišcenih pomagala, garantni rok utvrduje isporucilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.
O vracenim pomagalima maticna filijala vodi posebnu evidenciju i odlucuje o njihovoj daljoj nameni nakon povlacenja iz upotrebe.
Clan 19
Korišceno pomagalo izdaje se samo uz pristanak osiguranog lica kome je pomagalo propisano.
Rok trajanja korišcenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrdenog ovim pravilnikom.
X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA
Clan 20
Osigurano lice placa participaciju za izdato pomagalo prema važecim propisima, osim za izdato korišceno pomagalo.
XI POMAGALA UTVRDENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA
OSIGURANIM LICIMA OBEZBEDUJE REPUBLICKI ZAVOD
1. Proteticka sredstva (proteze)
1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete
Clan 21
Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajuci ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.
Osigurano lice ima pravo na popravku proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrdenim ovim pravilnikom.
Clan 22
Osiguranom licu prvu protezu za gornji ili donji ekstremitet propisuje izabrani lekar u toku ambulantne ili stacionarne rehabilitacije, na osnovu otpusne liste posle izvršene hirurške intervencije i mišljenja dva lekara specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (u daljem tekstu: lekar specijalista fizikalne medicine) iz zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja rehabilitacija i u kojoj ce biti izvršena aplikacija prve proteze.
Obrazac za svaku narednu protezu, osiguranom licu propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara, i to: dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Ocenu opravdanosti propisivanja pomagala iz stava 1. ovog clana, daje lekarska komisija maticne filijale.
Overu obrasca uz revers vrši maticna filijala.
Lekarska komisija maticne filijale vrši proveru funkcionalnosti izdatih pomagala, u skladu sa ovim pravilnikom.
Clan 23
Proteze za gornje ekstremitete jesu:
1. estetska proteza šake;
2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;
3. podlakatne (transradijalne) mehanicke proteze sa ugradenom šakom;
4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;
5. nadlakatne (transhumeralne) mehanicke proteze;
6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.
Clan 24
Izuzetno od clana 23. ovog pravilnika, osiguranom licu starijem od pet godina života se, umesto jedne od navedenih podlakatnih proteza, može propisati podlakatna (transradijalna) mioelektricna proteza, ukoliko ima obostranu visoku podlakatnu amputaciju ruku, sa ultra kratkim patrljcima (amputacija iznad gornje trecine podlaktice) uz postojanje mioelektricnih potencijala što se utvrduje testom separacije.
Izuzetno od clana 23. ovog pravilnika, osiguranom licu se umesto jedne od navedenih nadlakatnih proteza, može propisati nadlakatna (transhumeralna) mehanoelektricna proteza (hibridna) ukoliko ima obostranu visoku nadlakatnu amputaciju, sa ultrakratkim patrljcima (amputacija iznad gornje trecine nadlaktice) a na dominantnoj ruci za koju se proteza propisuje delimicno ocuvan pokret u ramenom zglobu.
Pre propisivanja proteza iz st. 1. i 2. ovog clana, neophodno je uraditi i psihološko testiranje osiguranog lica.
Clan 25
Prema starosnoj dobi osiguranih lica, rokovi trajanja proteza za gornje ekstremitete, zavisno od vrste, podeljeni su u cetiri grupe i utvrduju se u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupa - osigurana lica od 1 do 7 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 7 do 18 godina života - 18 meseci,
III grupa - osigurana lica preko 18 do 65 godina života - 36 meseci,
IV grupa - osigurana lica preko 65 godina života - 60 meseci.
Izuzetno, za proteze iz clana 24. st. 1 i 2. ovog pravilnika, utvrduju se rokovi trajanja za podlakatnu mioelektricnu protezu u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupa - osigurana lica od 5 do 7 godina života - 24 meseca,
II grupa - osigurana lica preko 7 do 18 godina života - 36 meseci,
III grupa - osigurana lica preko 18 do 65 godina života - 36 meseci,
IV grupa - osigurana lica preko 65 godina života - 60 meseci.
Izuzetno, za proteze iz clana 24. st. 1 i 2. ovog pravilnika, utvrduju se rokovi trajanja za hibridnu protezu u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupa - osigurana lica od 1 do 7 godina života - 36 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 7 do 18 godina života - 60 meseci,
III grupa - osigurana lica preko 18 do 65 godina života - 60 meseci,
IV grupa - osigurana lica preko 65 godina života - 10 godina.
Clan 26
Proteze za donje ekstremitete jesu:
1. proteza za stopalo;
2. potkolene (transtibijalne) proteze;
3. proteze posle dezartikulacije kolena;
4. natkolene (transfemoralne) proteze;
5. proteza posle dezartikulacije kuka.
Clan 27
Prema starosnoj dobi osiguranih lica, zavisno od vrste, rokovi trajanja proteza za donje ekstremitete podeljeni su u cetari grupe i utvrduju se u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupa - osigurana lica od 1 do 7 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 7 do 18 godina života - 18 meseci,
III grupa - osigurana lica preko 18 do 65 godina života - 24 meseci,
IV grupa - osigurana lica preko 65 godina života - 60 meseci.
Clan 28
U fazi pripreme patrljka za protetisanje gornjih ili donjih ekstremiteta, osiguranom licu, pripadaju i dva elasticna zavoja, osim kod pripreme za protetisanje natkolenog patrljka, kada osigurano lice ima pravo na tri elasticna zavoja.
Osigurano lice ima pravo da uz protezu dobije navlaku za patrljak koja se izraduje od pamuka, vune ili sintetike.
Clan 29
Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima lekar specijalista fizikalne medicine u toku ambulantne ili bolnicke rehabilitacije, najranije šest do osam nedelja po zarastanju operativne rane.
Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.
Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izraduje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog clana.
Clan 30
Ležište proteze izraduje se po pravilu od plasticne mase.
Izuzetno, u slucaju alergije osiguranog lica na plasticnu masu, ležište proteze izraduje se od drveta ili kože.
Clan 31
Osigurano lice ima pravo na korekciju ležišta proteze.
Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojece ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem veceg broja navlaka.
Clan 32
Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.
Clan 33
Delovi proteze, osim ležišta proteze, izraduju se zavisno od vrste proteze od drveta, plasticne mase, gume, metala (celik ili aluminijum), silikona, karbona, kože, skaja, tekstila, sundera i filca.
Clan 34
Osigurano lice ženskog pola kome je odobrena proteza za donji ekstremitet, ima pravo na par kozmetickih carapa.
1.2. Spoljna proteza za dojku
Clan 35
Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku.
Spoljnu protezu za dojku propisuje izabrani lekar, na osnovu otpusne liste, a overu vrši maticna filijala.
Spoljna proteza za dojku može biti izradena od gume ili silikona.
1.3. Epiteze (estetske proteze)
Clan 36
Osigurano lice ima pravo na epitezu koja predstavlja estetsku zamenu izgubljenog dela tela: uha, nosa ili lica kada rekonstruktivnim zahvatom nije moguca restauracija.
Epiteze mogu biti:
1. epiteza za uho;
2. epiteza za nos;
3. epiteza za lice.
Clan 37
Epiteze iz clana 36. ovog pravilnika, propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara odgovarajuce specijalnosti, uz prethodno pribavljeno mišljenje dva lekara specijaliste stomatološke protetike odgovarajuce zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou da je neophodna odgovarajuca epiteza jer nije moguc rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuce facijalne epiteze.
Overu obrasca vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
2. Ortoticka sredstva (ortoze)
2.1. Ortoze za ekstremitete i kicmu
Clan 38
Osiguranom licu obezbeduju se ortoze radi sprecavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterecivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kicme.
Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim
pravilnikom.
Clan 39
Ortoze za ekstremitete i kicmu jesu:
1. ortoze za gornje ekstremitete;
2. ortoze za donje ekstremitete;
3. ortoze za kicmu - spinalne ortoze.
Clan 40
Osiguranom licu ortozu za gornje ekstremitete (levu odnosno desnu) propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste neurologa ili dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Izuzetno od stava 1. ovog clana, ortozu - štitnik za lakat (par) za osigurano lice do 18 godina života, propisuje izabrani lekar specijalista pedijatrije na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste hematologije.
Osiguranom licu ortozu za donje ekstremitete (levu odnosno desnu) propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste neurologa ili dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Izuzetno od stava 3. ovog clana, ortozu - štitnik za koleno (par) za osigurano lice do 18 godina života, propisuje izabrani lekar specijalista pedijatrije na osnovu mišljenja subspecijaliste hematologije.
Osiguranom licu ortozu za kicmu - spinalnu ortozu propisuje izabrani lekar, na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: tri lekara specijaliste ortopedije ili dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Overu obrazaca iz st. 1, 3. i 5. ovog clana, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, za ortoze za koja je to utvrdeno Listom pomagala.
Za pojedine ortoze utvrdene Listom pomagala, maticna filijala vrši overu obrasca uz revers.
Lekarska komisija maticne filijale vrši proveru funkcionalnosti izdatih pomagala.
Clan 41
Prema starosnoj dobi osiguranih lica, rokovi trajanja odredenih vrsta ortoza utvrduju se u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupu - osigurana lica do 18 godina života - 12 meseci,
II grupu - osigurana lica preko 18 godina života - 36 meseci.
Clan 42
Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi prikljucak sa odgovarajucom vrstom skocnog zgloba, sa ili bez ogranicenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izradenu po meri.
2.2. Ortoze za lecenje išcašenih kukova
Clan 43
Osigurano lice uzrasta do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lecenje išcašenih kukova, koju propisuje izabrani lekar specijalista pedijatrije na osnovu mišljenja lekara specijaliste ortopedije.
Izuzetno od stava 1. ovog clana, ortozu "Atlanta aparat" propisuje izabrani lekar specijalista pedijatrije na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste: jednog lekara specijaliste fizikalne medicine i dva lekara specijaliste ortopedije.
Overu obrasca vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima
Clan 44
Ortopedske cipele sa ulošcima dobija osigurano lice koje može da se krece, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obucu.
Osigurano lice ima pravo na individualno izradenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.
Clan 45
Posebni dodaci i umeci koji se ugraduju u ortopedsku cipelu iz clana 44. ovog pravilnika, cine njen sastavni deo.
Clan 46
Ortopedska cipela se izraduje od kože ili skaja, prilagodena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je optereceno i skracenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknaduje.
Ulošci za ortopedske cipele izraduju se od kože, osim u slucaju angiopatije kada se izraduju od silikona.
Clan 47
Ortopedske cipele sa ulošcima propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja dva lekara odgovarajuce specijalnosti: jednog lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije, osim za ortopedsku cipelu za elefantijazu kada obrazac propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste vaskularne hirurgije.
Overu obrasca vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Lekarska komisija maticne filijale vrši proveru funkcionalnosti izdatih pomagala.
Clan 48
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi trajanja ortopedskih cipela podeljeni su u dve grupe, i to:
I grupa - osigurano lice od jedne do 18 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurano lice preko 18 godina života - 18 meseci.
3.2. Invalidska kolica
Clan 49
Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštecenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).
Clan 50
Invalidska kolica jesu:
1. invalidska kolica na rucni pogon;
2. decija invalidska kolica.
Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštecenja).
Osigurano lice ima pravo na održavanje invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.
Clan 51
Izuzetno od clana 50. ovog pravilnika, osigurano lice starije od 16 godina života, ima pravo na elektromotorna invalidska kolica ukoliko postoji potpuna oduzetost donjih ekstremiteta, a zbog delimicne oduzetosti ruku, osigurano lice ne može aktivno da pokrece kolica na rucni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno da upravlja elektromotornim invalidskim kolicima.
Kod prvog propisivanja elektromotornih invalidskih kolica neophodno je priložiti elektrofiziološko testiranje (EMNG) za gornje i donje ekstremitete, psihološko testiranje stepena mentalne ocuvanosti (radi utvrdivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pismenu saglasnost zakonskih staratelja (za maloletna lica).
Clan 52
Invalidska kolica osiguranom licu propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: jednog lekara specijaliste neurologa i dva lekara specijaliste fizikalne medicine ili dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Overu obrasca uz revers za invalidska kolica, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Lekarska komisija maticne filijale vrši proveru funkcionalnosti izdatog pomagala.
Clan 53
Osigurano lice, uz elektromotorna invalidska kolica, ima pravo i na dva akumulatora i punjac akumulatora.
Punjac akumulatora se dobija samo pri prvom propisivanju pomagala.
Clan 54
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica.
Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa kvadriplegijom i paraplegijom ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica.
Osigurano lice koje samostalno upravlja invalidskim kolicima na rucni pogon, ima pravo i na par kožnih rukavica za vožnju.
Clan 55
Osigurano lice koje veci deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica.
3.3.1. Pomocna pomagala za olakšavanje kretanja
Clan 56
Osigurano lice sa oštecenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomocna pomagala za olakšavanje kretanja.
Clan 57
Pomocna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:
1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);
2. metalni štap za hodanje, sa tri ili cetiri tacke oslonca;
3. metalni ortopedski štap sa krivinom.
Clan 58
Izuzetno od clana 57. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštecenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se krece uz pomoc štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajuci stalak za hodanje (hodalicu).
Clan 59
Slepo osigurano lice koje je delimicno paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.
Clan 60
Pomocna pomagala za olakšavanje kretanja propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara odgovarajuce specijalnosti: lekara specijaliste ortopedije ili lekara specijaliste fizikalne medicine ili lekara specijaliste neurologije, a overu obrasca uz revers vrši maticna filijala.
Stalak za hodanje propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste neurologije ili dva lekara specijaliste fizikalne medicine i jednog lekara specijaliste ortopedije.
Overu obrasca uz revers vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Proveru funkcionalnosti izdatog pomagala iz stava 2. ovog clana vrši lekarska komisija maticne filijale.
Clan 61
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi trajanja drvenih podpazušnih štaka na podešavanje podeljeni su u dve grupe, i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 36 meseci.
Izuzetno, za drvene potpazušne štake na podešavanje, kod privremenih stanja, utvrden je jedinstven rok trajanja od dva do cetiri meseca.
Clan 62
Osigurano lice, uz pojedina pomocna pomagala za olakšavanje kretanja, ima pravo i na odgovarajuce elasticne gume ciji je rok trajanja najmanje dva meseca.
Overu obrasca vrši maticna filijala.
3.3.2. Ostala pomocna pomagala
Clan 63
Ostala pomocna pomagala jesu:
1. bolnicki krevet sa trapezom;
2. sobna dizalica;
3. antidekubitus dušeci;
4. pojasevi.
Clan 64
Osigurano lice, koje mora zbog bolesti ili povrede duži vremenski period da leži u krevetu, ima pravo na bolnicki krevet sa trapezom, odnosno sobnu dizalicu, odnosno odgovarajuci antidekubitus dušek prema indikacijama u Listi pomagala, uz postojanje odgovarajucih stambeno-komunalnih uslova neophodnih za korišcenje ovog pomagala.
Clan 65
Bolnicki krevet sa trapezom, sobnu dizalicu i antidekubitus dušek propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuce specijalnosti: jednog lekara specijaliste neurologije i dva lekara specijaliste fizikalne medicine.
Overu obrasca uz revers, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u odnosu na medicinske indikacije i utvrdivanje stambeno-komunalnih uslova (uslovi stanovanja) osiguranog lica.
Proveru funkcionalnosti izdatog pomagala vrši lekarska komisija maticne filijale.
Clan 66
Pravo na odredenu vrstu pojasa, ima osigurano lice sa hernijom, kome zbog opšteg zdravstvenog stanja ne može da se izvrši hirurška intervencija.
Clan 67
Pojas propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja dva lekara odgovarajuce specijalnosti: mišljenja jednog lekara specijaliste interniste da osiguranom licu zbog zdravstvenog stanja nije moguce izvršiti operaciju i mišljenja jednog lekara specijaliste hirurgije da je pojas neophodan.
Overu obrasca vrši maticna filijala.
Clan 68
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi trajanja pojaseva podeljeni su u dve grupe, i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 8 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 12 meseci.
3.4. Sanitarne sprave
Clan 69
Sanitarne sprave jesu:
1. endotrahealne kanile;
2. elektricni inhalator sa maskom;
3. koncentrator kiseonika;
4. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;
5. urin kateteri i urinarni kondom;
6. pelene;
7. pomagala za lecenje i kontrolu šecerne bolesti.
Clan 70
Osigurano lice sa trajnom traheostomom ima pravo na dva komada odgovarajuce vrste endotrahealne kanile.
Endotrahealnu kanilu propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste otorinolaringologije (u daljem tekstu: ORL).
Overu obrasca vrši maticna filijala.
Clan 71
Osigurano lice uzrasta do 18 godina života koje boluje od trajne astme, kao i osigurano lice starije od 65 godina života koje boluje od teškog oblika hronicne opstruktivne bolesti pluca (HOBP), ima pravo na elektricni inhalator sa maskom radi primene inhalacione terapije.
Elektricni inhalator sa maskom propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste pulmologije ili lekara specijaliste pneumoftiziologije.
Overu obrasca uz revers vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u odnosu na medicinske indikacije i utvrdivanje odgovarajucih stambenih uslova za instaliranje i pravilnu primenu aparata.
Proveru funkcionalnosti izdatog pomagala vrši lekarska komisija maticne filijale.
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi trajanja elektricnog inhalatora sa maskom podeljeni su u dve grupe i utvrduju se u najmanjoj dužini trajanja, i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 5 godina,
II grupa - osigurana lica preko 65 godina života - 8 godina.
Clan 72
Osigurano lice koje ima hronicnu respiratornu insuficijenciju, a bolest je stabilna najmanje tri nedelje i potrebno je dugotrajno lecenje kiseonikom u kucnim uslovima, ima pravo na koncentrator kiseonika sa protokom kiseonika dva do tri litra u minutu (u daljem tekstu: koncentrator kiseonika).
Clan 73
Koncentrator kiseonika propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja: tri lekara subspecijaliste pulmologije ili tri lekara specijaliste pneumoftiziologije iz zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost pneumoftiziološke zaštite.
Overu obrasca uz revers vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja koncentratora kiseonika u odnosu na medicinske indikacije i utvrdivanje odgovarajucih stambenih uslova za instaliranje i pravilnu primenu aparata.
Koncentrator kiseonika se, prema overenom obrascu, isporucuje zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost pneumoftiziološke zaštite na osnovu cijeg je mišljenja obrazac sacinjen i overen.
Koncentrator kiseonika se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 3. ovog clana, koja odreduje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišcenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 3. ovog clana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika.
U Republickom zavodu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog clana.
Clan 74
Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, kolostomu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuce disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.
Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slucaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogucavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.
Clan 75
Odgovarajuce disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu propisuje izabrani lekar, na mesecnom nivou na osnovu mišljenja lekara specijaliste hirurgije ili lekara specijaliste urologije.
Ocenu opravdanosti propisivanja pomagala, daje lekarska komisija maticne filijale, i to:
1. kod privremene stome na šest meseci ili krace;
2. kod trajne stome na godinu dana ili krace.
Clan 76
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elasticni pojas sa otvorom za stomu.
Clan 77
Osigurano lice kod koga je nemoguce pražnjenje bešike putem kontrolisane (voljne) drenaže, ima pravo na stalni "Foli urin kateter" (sa urin kesama sa ispustom) ili urinarni kondom (sa urin kesama sa ispustom).
Izuzetno od stava 1. ovog clana, osigurano lice sa povredom kicme ili sa ortotopicnom bešikom kod koga je nemoguca kontrola pražnjenja bešike, a obuceno je za samokateterizaciju, ima pravo na PVC urin kateter za jednokratnu upotrebu, osim u slucaju pojave urinarne infekcije, kada ima pravo na lumbrifikovani urin kateter za jednokratnu upotrebu.
Clan 78
Urin kateter ili urinarni kondom, sa urin kesama sa ispustom, propisuje izabrani lekar, na mesecnom nivou na osnovu mišljenja lekara specijaliste urologije.
Ocenu opravdanosti propisivanja pomagala iz stava 1. ovog clana, daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace.
Clan 79
Osigurano lice kod koga postoji nevoljno pražnjenje creva odnosno bešike, umesto pomagala iz clana 77. ovog pravilnika, ima pravo na pelene.
Pelene iz stava 1. ovog clana, propisuje izabrani lekar na mesecnom nivou, na osnovu mišljenja lekara odgovarajuce specijalnosti, a ocenu opravdanosti propisivanja daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace.
Clan 80
Osigurano lice obolelo od šecerne bolesti (D. Mellitus), koje se leci insulinom u obliku bocica, ima pravo na komplet plasticnih špriceva i igala za davanje insulina, koje propisuje izabrani lekar na mesecnom nivou, na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste endokrinologa ili lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije.
Ocenu opravdanosti propisivanja pomagala iz stava 1. ovog clana, daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace, a izabrani lekar vrši mesecno propisivanje saglasno datoj oceni lekarske komisije.
Osigurano lice obolelo od šecerne bolesti (D. Mellitus) uzrasta do 26 godina života, kao i trudnica, slabovido, slepo lice (bez obzira na godine života), koje se leci insulinom propisanim u obliku karpula, ima pravo na pen špric nezavisno od broja dnevnih doza insulina, a osigurano lice starije od 26 godina života ima pravo na pen špric, ako je na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji insulinom propisanim u obliku karpula (cetiri i više doza insulina dnevno).
Pen špric propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste endokrinologa ili lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije. Overu obrasca za propisivanje pomagala iz stava 3. ovog clana, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti
propisivanja pen šprica.
Osigurano lice uzrasta do 26 godina života kao i trudnica (bez obzira na godine života), koji koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ima pravo na odreden broj odgovarajucih igala za pen špric prema broju propisanih dnevnih doza insulina. Ostala osigurana lica koja koriste pen špric ili insulin u obliku karpula sa dozerom sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na odgovarajuce igle za pen špric u kolicini od 30 komada mesecno nezavisno od broja propisanih dnevnih doza insulina.
Igle za pen špric propisuje izabrani lekar. Ocenu opravdanosti propisivanja igala iz stava 5. ovog clana, daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace, a izabrani lekar vrši mesecno propisivanje saglasno datoj oceni lekarske komisije.
Clan 81
Osigurano lice obolelo od šecerne bolesti (D. Mellitus) koje se leci insulinom, uzrasta do 26 godina života ili trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina, kao i osigurano lice starije od 26 godina života koje je na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (cetiri i više doza insulina dnevno), ima pravo na aparat za samokontrolu nivoa šecera u krvi.
Aparat za samokontrolu nivoa šecera u krvi propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste endokrinologa ili lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije.
Overu obrasca za propisivanje pomagala uz revers za aparat za samokontrolu nivoa šecera u krvi, vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije maticne filijale o opravdanosti propisivanja
pomagala.
Osigurano lice iz stava 1. ovog clana kome je odobren aparat za samokontrolu nivoa šecera u krvi ima pravo na odreden broj odgovarajucih test traka za odobren aparat (sa ili bez lanceta).
Osigurano lice koje ima pravo na odgovarajuci broj lanceta a poseduje automatsku lancetu (lancetar), umesto lanceta ima pravo na odreden broj umetaka za automatsku lancetu (lancetar).
Izabrani lekar propisuje pomagala iz stava 4. ovog clana na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste endokrinologa ili lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije. Ocenu opravdanosti propisivanja daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace, a izabrani lekar vrši mesecno propisivanje saglasno datoj oceni lekarske komisije.
Osigurano lice uzrasta do 26 godina života obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (više od dve dnevne doze), sa nestabilnom insulin zavisnom šecernom bolesti, ima pravo na urin test trake za okularno ocitavanje šecera i acetona u urinu, ukoliko je osposobljeno za sprovodenje samokontrole i lecenja šecerne bolesti. Osigurano lice uzrasta preko 26 godina života obolelo od D. Mellitus koje se dijalizira, ima pravo na test trake za okularno ocitavanje nivoa šecera u krvi (bez aparata) sa odgovarajucim brojem lanceta za vadenje krvi.
Izabrani lekar propisuje pomagala iz stava 6. ovog clana na osnovu mišljenja lekara subspecijaliste endokrinologa ili lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije. Ocenu opravdanosti propisivanja daje lekarska komisija maticne filijale na period od godinu dana ili krace, a izabrani lekar vrši mesecno propisivanje saglasno datoj oceni lekarske komisije.
Clan 82
Izuzetno, osiguranom licu kod koga je u periodu od šest meseci intenzivirane konvencionalne terapije (cetiri i više doza insulina), utvrdena nezadovoljavajuca glikoregulacija, na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili lekara specijaliste pedijatrije sa subspecijalizacijom iz endokrinologije nadležne zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, odobrava se spoljna insulinska portabilna pumpa.
Osigurano lice ima pravo i na potrošni materijal za spoljnu insulinsku portabilnu pumpu u kolicini utvrdenoj na mesecnom nivou, sa izdavanjem na šestomesecnom nivou.
Overu obrasca uz revers vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja spoljne insulinske portabilne pumpe u odnosu na medicinske indikacije i uz neophodnu medicinsku dokumentaciju.
Spoljna insulinska portabilna pumpa se, prema overenom obrascu, isporucuje zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog clana.
Spoljna insulinska portabilna pumpa se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog clana, koja odreduje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnosti korišcenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog clana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim
insulinskim portabilnim pumpama.
U Republickom zavodu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskih portabilnih pumpi na osnovu podataka koje vode zdravstvene ustanove iz stava 5. ovog clana.
4. Ocna pomagala
Clan 83
Ocna pomagala jesu:
1. naocare ram i stakla za korekciju;
2. teleskopske naocare (naocare sa specijalnim sistemom sociva);
3. lupa (staklo za povecanje);
4. kontaktna sociva;
5. ocne proteze;
6. tiflotehnicka pomagala.
Clan 84
Osigurano lice ima pravo na naocare sa staklima (mineralnim), za korekciju oštrine vida na daljinu i blizinu i to:
1. osigurano lice od sedam do 18 godina života, bez obzira na dioptriju;
2. osigurano lice starije od 18 godina života, ako na oba oka ima dioptriju vecu od ± 2,0 D.
Osigurano lice ima pravo na naocare sa plasticnim staklima za korekciju oštrine vida na daljinu i
blizinu i to:
1. osigurano lice do navršenih sedam godina života, bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka;
2. osigurano lice starije od sedam godina života, ima pravo na naocare sa plasticnim staklima ako na jednom ili oba oka ima dioptriju vecu od ± 5,0 D.
Osigurano lice ima pravo na naocare sa lentikularnim staklima sa dioptrijom vecom od ± 8,0 D, na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Osigurano lice ima pravo na prizma - foliju za naocare, posle operacije razrokosti, ukoliko se i dalje javlja dupli vid.
Clan 85
Naocare za korekciju vida iz clana 84. st. 1. i 2. ovog pravilnika, propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije.
Naocare iz clana 84. stava 3. ovog pravilnika, propisuje izabrani lekar.
Prizmu - foliju za naocare iz clana 84. stava 4. ovog pravilnika, propisuje izabrani lekar na osnovu otpusne liste o izvršenoj hirurškoj intervenciji i mišljenja lekara specijaliste oftalmologije.
Overu obrazaca iz st. 1. do 3. ovog clana, vrši maticna filijala.
Clan 86
Rokovi trajanja naocara, prema starosnoj dobi osiguranih lica, podeljeni su u dve grupe i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 24 meseca,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 60 meseci.
Clan 87
Nova mineralna ili plasticna stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka odredenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindricnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.
Clan 88
Slabovido osigurano lice, ima pravo na teleskopske naocare (naocare sa specijalnim sistemom sociva) ili lupu (staklo za povecanje).
Izabrani lekar propisuje pomagalo iz stava 1. ovog clana, na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou da ce osigurano lice nošenjem teleskopskih naocara ili korišcenjem lupe postici zadovoljavajucu oštrinu vida koja ce mu omoguciti školovanje ili obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osiguran.
Overu obrasca iz stava 2. ovog clana, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja teleskopskih naocara ili lupe.
Clan 89
Osigurano lice ima pravo na meka ili terapeutska kontaktna sociva.
Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda ili gaspermeabilna kontaktna sociva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sociva.
Clan 90
Kontaktna sociva propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije, a overu obrasca vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja.
Clan 91
Za meka kontaktna sociva, zavisno od starosne dobi osiguranog lica, utvrden rok trajanja i to:
- za osigurana lica do tri godine života - šest meseci
- za osigurana lica od tri do 16 godina života - 12 meseci
- za osigurana lica starija od 16 godina života - 18 meseci.
Clan 92
Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ocna jabucica, ima pravo na ocnu protezu.
Ocne proteze izraduju se od akrilata ili stakla u standardnom obliku i velicini i može biti puna ili ljuspasta.
Ako standardni oblik i velicina ocne proteze, ne odgovara obliku i velicini konjuktivalne vrecice, izraduje se ocna proteza po meri.
Clan 93
Izuzetno, osigurano lice, u fazi pripreme ocne duplje za stavljanje stalne ocne proteze, posle hirurške intervencije (enukleacija ocne jabucice), ima pravo na privremenu prvu protezu za formiranje ocne duplje.
Clan 94
Ocne proteze propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a overu obrasca vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Clan 95
Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje ocne proteze - poliranjem, jednom godišnje.
Clan 96
Za ocne proteze, u zavisnosti od starosne dobi osiguranog lica, utvrden je rok tranja i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 48 meseci.
Clan 97
Slepo osigurano lice, ima pravo na tiflotehnicka pomagala.
Osigurano slepo lice obuceno za korišcenje Brajevog pisma, ima pravo na Brajevu pisacu mašinu.
Osigurano slepo lice ima pravo na reproduktor ukoliko je clan biblioteke ili je na školovanju.
Osigurano slepo lice ima pravo na Brajev sat za slepe - rucni, osim kada ima nedostatak ili oduzetost jedne ruke, zbog cega ima pravo na džepni Brajev sat.
Osigurano slepo lice ima pravo na naocare sa tamnim staklima od plasticne mase.
Osigurano slepo lice ima pravo na beli štap za slepe.
Osigurano lice koje je istovremeno i slepo i gluvo ima pravo na ultrazvucni štap.
Osigurano lice ima pravo na pomagala iz st. 2. i 3. ovog clana, ako pravo na pomagala nije ostvarilo po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Clan 98
Brajevu pisacu mašinu i reproduktor propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije, a overu obrasca uz revers vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Brajev sat za slepe propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije, a overu obrasca vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
Naocare sa tamnim staklima od plasticne mase i beli štap za slepe propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije, a overu obrasca vrši maticna filijala.
Ultrazvucni štap za slepe propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste oftalmologije i lekara specijaliste ORL, a overu obrasca uz revers vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala.
5. Slušna pomagala
Clan 99
Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 60 DB u najmanje dve frekvencije govornog podrucja (1000-4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajuci slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajuci nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.
Clan 100
Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajucih elektroakusticnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštecenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL – subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuce zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.
Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim oštecenjem sluha, preko 40 DB u najmanje dve govorne frekvencije (1000-4000 Hz), ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj nacin omogucava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora, a ostala osigurana lica imaju pravo na jedan slušni aparat.
Clan 101
Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogucavaju korišcenje standardnog umetka za ušni kanal, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal - individualne olive, za koju overu obrasca vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja.
Clan 102
Slušne aparate propisuje izabrani lekar na osnovu mišljenja lekara specijaliste ORL - subspecijaliste audiologa ili lekara specijaliste ORL a overu obrasca uz revers, vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja slušnog aparata.
Proveru funkcionalnosti isporucenog pomagala vrši lekarska komisija.
Clan 103
Rokovi trajanja slušnih aparata prema starosnoj dobi i stepenu oštecenja sluha osiguranih lica, podeljeni su u dve grupe, i to:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 24 meseca,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 60 meseci.
Clan 104
Osigurano lice sa ugradenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od ukljucenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor, u broju utvrdenom ovim pravilnikom na mesecnom nivou.
6. Pomagala za omogucivanje glasa i govora
Clan 105
Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moci govora zbog laringektomije, pod uslovom da ucenjem ezofagealnog govora ne postoji mogucnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrdeno da se korišcenjem aparata za omogucavanje govora - elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat - elektrolarings sa dve baterije i punjacem za baterije.
Clan 106
Elektrolarings propisuje izabrani lekar uz otpusnu listu i mišljenje lekara specijaliste ORL - subspecijaliste fonijatra iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a overu obrasca uz revers vrši maticna filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja.
Lekarska komisija vrši proveru funkcionalnosti izdatog pomagala.
7. Stomatološke nadoknade
Clan 107
Stomatološke nadoknade su:
1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;
2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;
3. nadoknade kod urodenih ili stecenih anomalija orofacijalnog sistema.
Clan 108
Stomatološke nadoknade propisuje doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani lekar) na osnovu mišljenja lekara specijaliste ortopedije vilica ili lekara specijaliste stomatološke protetike odgovarajuce zdravstvene ustanove.
Overu obrasca vrši maticna filijala, uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja.
Lekar specijalista iz stava 1. ovog clana, na osnovu cijeg mišljenja je propisana stomatološka nadoknada, vrši i proveru funkcionalnosti stomatološke nadoknade.
Clan 109
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi utvrdeni u najmanjoj dužini trajanja za totalne ili parcijalne proteze kod urodenih anomalija orofacijalnog sistema, podeljeni su u dve grupe:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života -12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - 48 meseci.
Prema starosnoj dobi osiguranog lica, rokovi utvrdeni u najmanjoj dužini trajanja za facijalne epiteze podeljeni su u dve grupe:
I grupa - osigurana lica do 18 godina života - 12 meseci,
II grupa - osigurana lica preko 18 godina života - od 36 do 48 meseci.
Po isteku najkracih rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slucaju da je lekar stomatolog sa odgovarajucom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.
Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrdenog najkraceg roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.
U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja) snosi Republicki zavod.
Clan 110
Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za odredene vrste nadoknada kod urodenih ili stecenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.
XII SADRŽAJ I OBLIK OBRAZACA ZA PROPISIVANJE POMAGALA
Clan 111
Pravo na dobijanje pomagala ostvaruje se utvrdivanjem prava na pomagala na osnovu: Obrasca za propisivanje pomagala - broj 1; Obrasca za propisivanje pomagala - broj 2; Obrasca za održavanje pomagala - broj 3.
Clan 112
Obrazac za propisivanje pomagala - broj 1 koristi se za propisivanje: odredenih pomagala iz grupe
1. Proteticka sredstva (proteze); iz grupe 2. Ortoticka sredstva (ortoze); iz grupe 3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave; iz grupe 4. Ocna pomagala; iz grupe 5. Slušna pomagala; iz grupe 7.
Stomatoloških nadoknada, kao i za pomagala iz grupe 6. Pomagala za omogucavanje glasa i govora.
Obrazac iz stava 1. ovog clana je list formata A4 (dimenzije 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrdenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koji se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog clana, odštampan je uz ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Clan 113
Obrazac za propisivanje pomagala - broj 2 koristi se za propisivanje: odredenih pomagala iz grupe
1. Proteticka sredstva (proteze); iz grupe 2. Ortoticka sredstva (ortoze); iz grupe 3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave; iz grupe 4. Ocna pomagala i iz grupe 5. Slušna pomagala.
Obrazac iz stava 1. ovog clana je list formata A4 (dimenzije 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom crvene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrdenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala koji se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog clana, odštampan je uz ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Clan 114
U zavisnosti od prava osiguranog lica, za propisivanje odredenih pomagala iz grupe 3, Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave, koristi se i Obrazac za propisivanje pomagala - broj 1, i
Obrazac za propisivanje pomagala - broj 2, i to:
- Obrazac za propisivanje pomagala - broj 1. popunjava izabrani lekar u duplikatu. Jedan primerak sa upisanom ocenom lekarske komisije, zadržava osigurano lice za sebe, a drugi vraca izabranom lekaru radi propisivanja pomagala na mesecnom nivou saglasno datoj oceni lekarske komisije.
- Obrazac za propisivanje pomagala - broj 2. popunjava izabrani lekar, kada se vrši propisivanje pomagala na mesecnom nivou, saglasno datoj oceni lekarske komisije.
Clan 115
Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Revers se popunjava u tri primerka. Jedan primerak obrasca reversa zadržava maticna filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vracaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporuciocu pomagala. Isporucilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraca osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz racun za isporuceno pomagalo.
Obrazac iz stava 1. ovog clana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Clan 116
Obrazac za održavanje pomagala - broj 3 koristi se za održavanje pomagala za koje je ovim pravilnikom propisano pravo na održavanje. Obrazac broj 3 popunjava izabrani lekar.
Obrazac iz stava 1. ovog clana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom narandžaste boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrdenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala za pomagala koja se održavaju, odštampan je uz ovaj pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Clan 117
Obrasce iz cl. 112, 113, 115. i 116. štampa ponudac koga izabere i ovlasti Republicki zavod, u skladu sa propisima kojima se ureduje oblast javnih nabavki.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 118
Osigurano lice koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika koristi prava na pomagala stecena po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, nastavlja da koristi stecena prava do isteka utvrdenog roka trajanja pomagala.
Clan 119
Danom pocetka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pomagalima koja se obezbeduju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 96/05 i 102/05).
Clan 120
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalni clan Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehnickim pomagalima koja se obezbeduju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 3/2006)
Clan 12
Pomagala iz clana 75. stav 1, clana 78. stav 1, clana 79. stav 1, clana 80. st. 1. i 5, clana 81. st. 4. i 6. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje na odgovarajucem obrascu na osnovu mišljenja lekara specijaliste, odnosno subspecijaliste utvrdenog ovim pravilnikom, a izuzetno, do 31. marta 2006. godine i bez ocene lekarske komisije maticne filijale o opravdanosti propisivanja ovih pomagala.
Od 1. aprila 2006. godine, propisivanje pomagala iz stava 1. ovog clana vrši se iskljucivo uz ocenu lekarske komisije maticne filijale o opravdanosti propisivanja ovih pomagala u skladu sa ovim
pravilnikom.
Samostalni clan Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehnickim pomagalima koja se obezbeduju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
("Sl. glasnik RS", br. 25/2006)
Clan 6
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odred

Navigation

[0] Message Index

Go to full version