Author Topic: Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama  (Read 1466 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ivona

  • Guest
Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama
« on: October 02, 2006, 10:33:47 AM »
post prosledjujem u  ime jedne mame èlana ove organizacije,u nameri da vas upoznamo sa još jednom organizacijom koja se bori za unapredjivanja života mališana ometenih u razvoju! Edukator vas podržava u tome i šalje  najtopliji pozdrav![smilie=heart fill with love.gif]


“Pravo na Osmeh“ je humanitarno,nevladino, neprofitno i nestranaèko udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama i svih gradjana koji svojim zalaganjem mogu doprineti boljitku ove dece . Osnovani smo 2005. godine

“ Pravo na osmeh“ je nastalo iz potrebe da se poboljša kvalitet života dece sa posebnim potrebama a ujedno i njihovih porodica. Jedino smo udruženje koje okuplja decu mladjeg uzrasta kada je  terapija i stimulacija psihomotornog razvoja najdelotvornija. Èlanovi našeg udruženja su mladi roditelji dece sa raznolikim vrstama ošteæenja ( cerebralna paraliza, mentalna retardacija, westov sindrom, down sindrom, višestruka ometenost...)

 Trudimo se da podstièemo i sprovodimo aktivnosti koje doprinose maksimalnom razvoju potencijala ove dece. Obzirom da veæina dece nije ukljuèena ni u kakve aktivnosti i veæinu vremena provodi u kuænoj izolaciji, naše udruženje je iznajmilo prostor   u kome se sprovode razne terapije i stimuliše razvoj ove dece.

 Istovremeno radimo na  edukaciji i motivisanju roditelja da se što više ukljuèe u kreiranje života svoje dece. Kako nažalost, kod nas ne postoji takav vid rada, naroèito se zalažemo da u buduænosti osnujemo dnevni cenar koji bi kvalitetno i terapeutski pokrio boravak ove dece i pružio preko potrebnu podršku njihovim porodicama.Takodje u naš program ukljuèujemo i zdravu decu iz porodica radi prevazilaženja stida i predrasuda.

Jedan od važnijih ciljeva udruženja je i edukacija javnosti i razbijanje predrasuda u pravcu boljeg razumevanja i prihvatanje dece sa posebnim potrebama.
Za svoj rad i delovanje imamo podršku Narodne kancelarije predsednika Republike.


Plaæanje zakupnine, opremanje prostora , sprovoðenje terapija, plaæanje struènih lica i rad samog udruženja iziskuje sredstva koja prevazilaze moguænosti samih roditelja, te nam je nephodna  pomoæ u svakom smislu.
 “ PRAVO NA OSMEH ”
             Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama
                                    Vojvode Milenka 26 – Beograd
        Tel. 011/2657- 444; 065/8462- 424 ; 063/31-58-59        
          žiro raèun : dinarski 265-1010310000016-63, devizni  265527767
             matièni broj 17608231,  PIB : 104046245.
 e-mail : pravonaosmeh@eunet.yu