Author Topic: kifoza, skolioza, lordoza...  (Read 3414 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sand

  • Guest
kifoza, skolioza, lordoza...
« on: March 31, 2006, 04:03:19 PM »
NAJÈEŠCI DEFORMITETI KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

  Komentar lekara fizijatra: Vaše dete ima ravna stopala i loše držanje, èula je veæina roditelja na obaveznom pregledu za upis u školu.
  Sve više dece se nedovoljno kreæe, posebno u gradskim sredinama gde nema dovoljno uslova i mogucnosti da se zadovolji osnovna deèija potreba za igrom, deca puno sede pred TV, pišu i crtaju da bi se pripremila za školu.
  Posledica lišavanja igre i drugih fizièkih aktivnosti su oslabljeni mišici, povijena leða, iskrivljena kièma, ravni tabani i druge deformacije.
  Loše držanje udruženo sa deformitetima utièe i na unutrašnje organe, na njihov položaj i normalno funkcionisanje, a sve zajedno na smanjenu otpornost èitavog organizma. Ta su deca slabo fizièki razvijena, sa malo snage i brzine, nedovoljno izdržljiva i nespretna.
  Ako je prisutna i gojaznost koja je takoðe u porastu kod dece problem je skoro nerešiv, jer se ugojena deca manje kreæu, a što se manje kreæu sve su deblja.
  Problem nedovoljnog telesnog kretanja posebno je aktuelan kod predškolske i školske dece nižih razreda, dakle u uzrastu kada je prakticno najvažnije izvršiti neophodan pozitivan uticaj na stvaranje navika za sistematsko fizièko vežbanje. Porodièna tradicija našeg podneblja još uvek nedovoljno poznaje potrebu telesnog vežbanja radi oèuvanja i unapreðenja zdravlja. Naprotiv, deca se èesto u prvim pokušajima fizièke aktivnosti obeshrabruju tako što im se govori da æe pasti, povrediti se, pocepaæe odeæu i sl.
  Nedovoljno kretanje tokom dana upuæuje ih na jednostrano aktiviranje malog broja mišiæa, dok je veæa grupa mišiæa potpuno zanemarena. To æe verovatno dovesti do pojave razlièitih deformacija tokom razvoja na kièmenom stubu, grudnom košu, gornjim i donjim ekstremitetima, a posebno na stopalima.
  Na pregledu za upis u školu lekari posmatraju dete u stojeæem položaju kada je težina tela ravnomerno rasporeðena na obe noge. Ako je dete okrenuto leðima kièmeni stub mora da bude potpuno prav, ramena u istom nivou, donji uglovi lopatica takoðe i one moraju da budu na istoj udaljenosti od kième i priljubljene za grudni koš. Trouglovi stasa koje èini prostor izmeðu tela i ruku treba da budu ravnostrani i simetrièni. Kada se dete savije napred (test pretklona ) gleda se simetrija leða i leðne muskulature.
  Svako odstupanje u manjoj ili veæoj meri je znak preduslova za nastanak deformiteta ili njegovo postojanje. Kifotièno loše držanje (pogrbljena leða, ramena povijena u napred ) u predškolskom uzrastu ako se ne koriguje može da preraste u kifozu u narednih nekoliko godina.
  Skoliotièno loše držanje (skolioza ) karakteriše razlièita visina ramena i lopatica i asimetrija trouglova stasa. Teže se uoèava jer dete nije pogrbljeno pa nekada proðe jako mnogo vremena dok deformitet ne postane vidljiv.
  Nepravilnosti u razvoju grudnog koša se manifestuju kao "kokošije grudi" (izboèene) i "levkasti grudni koš" (udubljene grudi). Ovaj deformitet zbog nepravilnog položaja rebara smanjuje ventilaciju pluæa i èesto je udružen sa deformitetima kièmenog stuba.
  Na stopalima se najèešce javljaju spušteni svodovi i ravna stopala. Na pojavu ovih deformiteta utièe pre svega nasledni faktor, ali i fizièka neaktivnost, gojaznost, neadekvatna obuæa. Posledice su otežano hodanje i stajanje, bolovi u nogama, a nekad i u krstima.
  Ako se ne radi o veæ formiranim deformitetima koji bi zahtevali ortopedski tretman, fizijatar æe preporuèiti korektivnu gimnastiku, bavljenje sportom, pre svega plivanjem i korigovanje loših navika u držanju.http://www.centarsm.co.yu/ProgramSkolioza.htm?sub=sub2&insub=insub3#deformitet