Najava događaja

 

– Edukacija – Osnovi kognitivno-rehabilitacione terapije 1.10.2024.  Prijava na email: terapeuti@yahoo.com

Edukacija traje 8 nedelja i odr\ava se putem Zoom aplikacije svake srede u popodnevnim časovima. Cena edukacije 60.000 RSD

Program edukacije:

Nedelja 1: Uvod u kognitivnu rehabilitaciju

 • Razumevanje kognitivnih poremećaja.

 • Pregled ciljeva i metoda kognitivne rehabilitacije.

Nedelja 2: Procena kognitivnih funkcija

 • Metode i alati za procenu kognitivnih sposobnosti.

 • Interpretacija rezultata testiranja.

Nedelja 3: Planiranje individualizovanih terapijskih programa

 • Dizajniranje terapijskih programa na osnovu specifičnih potreba pacijenata.

 • Uključivanje multidisciplinarnog pristupa.

Nedelja 4: Tehnike za poboljšanje pažnje i koncentracije

 • Vježbe i aktivnosti za trening pažnje.

 • Korištenje tehnologije u terapijskim procedurama.

Nedelja 5: Razvoj pamćenja i učenja

 • Strategije za unapređenje kratkoročnog i dugoročnog pamćenja.

 • Tehnike mnemonika i primena u svakodnevnom životu.

Nedelja 6: Kognitivne strategije za rešavanje problema

 • Razvijanje veština kritičkog mišljenja.

 • Scenariji za primenu u realnim situacijama.

Nedelja 7: Komunikacijske veštine i socijalna kognicija

 • Tehnike za poboljšanje verbalne i neverbalne komunikacije.

 • Razumevanje socijalnih signala i ponašanja.

Nedelja 8: Evaluacija efikasnosti terapije i dalji razvoj

 • Metode za praćenje napretka i efikasnosti terapije.

 • Planovi za kontinuiranu podršku i dalji razvoj pacijenata.

Literatura u oblasti okupacione terapije

Održane edukacije

– Napredna edukacija – senzorna integracija

– Webinar: Veštačka inteligencija u radu sa osobama sa invaliditetom

– Asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

-Konferencija: Novi pogledi na okupacionu terapiju